ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2016- Η ανεργία πάντα επίκαιρη!

9 Σεπτ.

1.   Εισαγωγή

Η ανεργία είναι ένα θέμα που πάντα μας απασχολούσε. Ποτέ όμως όσο τα τελευταία χρόνια. Τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Η ανεργία και τα υψηλά ποσοστά της πολύ συχνά έχουν εξέχουσα θέση στα δελτία ειδήσεων, στον τύπο, στις συζητήσεις, τις σκέψεις των ανθρώπων. Τι ακριβώς όμως εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος είναι άνεργος; Σύμφωνα με τον ορισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι άνεργοι είναι “άτομα ηλικίας 15-74 ετών που δε χαρακτηρίστηκαν ως απασχολούμενοι ενώ ήταν άμεσα διαθέσιμοι για εργασία”. Για την πλήρη κατανόηση του ορισμού των ανέργων, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ως απασχολούμενοι ορίζονται  πάλι από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, “τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω, τα οποία το διάστημα αναφοράς είτε εργάστηκαν έστω και μια ώρα με σκοπό την αμοιβή ή το κέρδος, είτε εργάστηκαν στην οικογενειακή τους επιχείρηση”.

2010-06-16-unemployment

2.   Στατιστικά στοιχεία για την ανεργία

2.1   Γενικά Στοιχεία

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το Α’ τρίμηνο του 2016 το εργατικό δυναμικό αποτελεί το 75,1% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ενώ το υπόλοιπο 24,9% ανήκει στους άνεργους. Μελετώντας τον Πίνακα 1, αποκτά κανείς μια γενική άποψη για το ποσοστό της ανεργίας το οποίο έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχα, κοιτάζοντας το ποσοστό του εργατικού δυναμικού από το 2014 προς το 2016, αυτό παρουσιάζει μια μικρή αύξηση. Επίσης παρατηρείται μια μικρή μείωση στην ανεργία τα τελευταία τρία χρόνια.

Πίνακας 1: Πληθυσμός (σε χιλιάδες) ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης Α’  τρίμηνο 2014 – 2016 (Σύνολο Χώρας)
ΠΗΓΗ ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ          
Περίοδος αναφοράς Γενικό Σύνολο Εργατικό Δυναμικό Μη οικονομικά ενεργός πληθυσμός
Σύνολο Ποσοστό (%) του πληθυσμού Απασχολούμενοι Ποσοστό (%) του εργατικού δυναμικού Άνεργοι Ποσοστό (%) του εργατικού δυναμικού  
Α΄ τρίμηνο 2014 9.295,8 4826      51,9 3.483,7 72,2 1.342,3 27,8 4.469,8
Α΄ τρίμηνο 2015 9.259,1 4.777,0 51,6 3.504,5 73,8 1.272.5 26,6 4.482,1
Α΄ τρίμηνο 2016 9.226,3 4.801,3 52,0 3.606,3 75,1 1.195,0 24,9 4.425,0

 

2.2   Στοιχεία σχετικά με την ανεργία

1.2.1  Ποσοστό ανέργων κατά φύλο

Πίνακας 2: Ποσοστό ανέργων κατά φύλο Α’  τρίμηνο 2012 – 2016 (Σύνολο Χώρας)
ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ    
Φύλο Ποσοστό ανέργων  στο σύνολο του εργατικού δυναμικού
Α΄ Τρίμηνο 2012 Α΄ Τρίμηνο 2013 Α΄ Τρίμηνο 2014 Α΄ Τρίμηνο 2015 Α΄ Τρίμηνο 2016
Σύνολο  22,6  27,6 27,8 26,6 24,9
ΑΡΡΕΝΕΣ        19,7 24,9 25,0 23,5 21,2
ΘΗΛΕΙΣ  26,5 31,1 31,4 30,6 29,5

 

1.2.2. Ποσοστό ανέργων κατά ηλικία

Η συμπεριφορά της ανεργίας σε σχέση με την ηλικία είναι σχεδόν σταθερή με την πάροδο των ετών. Παρά τις μικρές διακυμάνσεις που παρατηρούνται στο ποσοστό των ανέργων τα τελευταία χρόνια την πρωτιά κατέχουν πάντα οι νέοι ηλικίας 15-19 ετών, με τους νέους 20-24 ετών να τους ακολουθούν. Όπως φαίνεται λογικό, το ποσοστό των ανέργων μικραίνει στις μεγαλύτερες ηλικίες όπως αυτή των 45-64 ετών. Συνολικά, λοιπόν, παρατηρείται ότι το ποσοστό ανεργίας είναι αντιστρόφως ανάλογο σε σχέση με την ηλικία.

Πίνακας 3: Ποσοστό ανέργων κατά ηλικία Α’  τρίμηνο 2012 – 2016 (Σύνολο Χώρας)
ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ    
Ομάδες ηλικιών Ποσοστό ανέργων  στο σύνολο του εργατικού δυναμικού
Α΄ Τρίμηνο 2012 Α΄ Τρίμηνο 2013 Α΄ Τρίμηνο 2014 Α΄ Τρίμηνο 2015 Α΄ Τρίμηνο 2016
Σύνολο 22,6 27,6 27,8 26,6 24,9
15-24 52,7 60,0 56,7 51,9 50,9
25-29 35,7 43,2 42,4 39,7 35,9
30-44 21,3 30,2 26,7 25,7  23,4
45-64 15,1 21,5 20,3 20,4  20,4
65 + 3,2 5,1 12,6 9,3 12,3

 

1.2.3. Ποσοστό ανέργων κατά επίπεδο εκπαίδευσης

Από τον Πίνακα 4 συνάγεται το συμπέρασμα ότι η ανεργία επηρεάζεται από το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού. Όσο υψηλότερο το μορφωτικό επίπεδο, τόσο πιθανότερη δείχνει να είναι η εύρεση κάποιας θέσης εργασίας. Πολύ υψηλό είναι το ποσοστό της ανεργίας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στον πληθυσμό που είτε δεν πήγε καθόλου σχολείο, είτε παρακολούθησε μόνο κάποιες τάξεις του δημοτικού. Πολύ κοντά στον μέσο όρο του ποσοστού των ανέργων βρίσκονται τα άτομα με απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης καθώς και άτομα με πτυχίο ανώτερης τεχνολογικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Όπως σημειώθηκε, η ανεργία πλήττει λιγότερο τους πτυχιούχων των ανώτατων σχολών και ακόμα λιγότερο τους κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου.

Πίνακας 4: Ποσοστό ανέργων κατά επίπεδο εκπαίδευσης Α’  τρίμηνο 2012 – 2016 (Σύνολο Χώρας)
ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ      
Επίπεδο Εκπαίδευσης Ποσοστό ανέργων  στο σύνολο του εργατικού δυναμικού
Α΄ Τρίμηνο 2012 Α΄ Τρίμηνο 2013 Α΄ Τρίμηνο 2014 Α΄ Τρίμηνο 2015 Α΄ Τρίμηνο 2016
ΣΥΝΟΛΟ 22,6 27,6 27,8 26,6 24,9
Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος 12,0 15,6 15,3 12,9 11,3
Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 15,7 17,8 18,7 19,8 18,4
Πτυχίο Ανώτερης Τεχν. Επαγ. Εκπαίδευσης 25,0 30,0 29,2 27,2 25,6
Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 24,7 30,1 31,1 29,3 27,1
Απολυτήριο 3-ταξ Μέσης Εκπαίδευσης 25,2 33,7 33,1 31,0 30,8
Απολυτήριο Δημοτικού 22,7 27,9 27,6 26,5 25,6
Μερικές τάξεις Δημοτικού 33,1 32,2 45 41,7 46,2
Δεν πήγε καθόλου σχολείο 34,3 43,1 38,4 56,3 43,9

 

1.2.4. Ποσοστό ανέργων κατά περιφέρεια

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει άτι οι περιφέρειες με τον μεγαλύτερο πληθυσμό, όπως αυτές της Αττικής, τις Κεντρικής Μακεδονίας και τις Δυτικής Μακεδονίας, κατέχουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Βέβαια, δε σημειώνονται τεράστιες διαφορές στο ποσοστό των ανέργων σε σχέση με την περιφέρεια της Ελλάδας.

Πίνακας 5: Ποσοστό ανέργων κατά περιφέρεια Α’  τρίμηνο 2012 – 2016  
ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ        
Περιφέρεια της Ελλάδας Ποσοστό ανέργων  στο σύνολο του εργατικού δυναμικού  
Α΄ Τρίμηνο 2012 Α΄ Τρίμηνο 2013 Α΄ Τρίμηνο 2014 Α΄ Τρίμηνο 2015 Α΄ Τρίμηνο 2016  
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 22,6 27,6 27,8 26,6 24,9  
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 22,7 26,7 25,4 24,8 23,9  
Κεντρική Μακεδονία 24,7 29,7 29,9 27,4 25,4  
Δυτική Μακεδονία 28,5 32,0 28,4 29,0 33,3  
Ήπειρος 20,6 26,7 28,5 25,5 25,7  
Θεσσαλία 20,4 25,6 25,2 26,8 27,8  
Ιόνια Νησιά 15,9 22,8   27,4 28,9 19,6  
Δυτική Ελλάδα 23,1 27,0 29,7 29,0 30,0  
Στερεά Ελλάδα 24,5 28,2 27,6 26,4 27,7  
Αττική 22,9 28,6 28,0 26,7 23,4  
Πελοπόννησος 19,0 20,6 23,4 23,9  20,6  
Βόρειο Αιγαίο 19,6 24,2 24,4 20,2 18,5  
Νότιο Αιγαίο 13,9 24,9 30,3 25,4 21,2  
Κρήτη 23,4 26,9 26,9 27,2 28,3  

 

1.2.5. Άνεργοι κατά διάρκεια χρόνου εργασίας

Όπως διαφαίνεται από τον Πίνακα 6 τόσο από τους απόλυτους αριθμούς όσο και από τα ποσοστά των ανέργων σε σχέση με τη διάρκεια του χρόνου εργασίας, κυρίαρχη θέση κατέχουν οι μακροχρόνια άνεργοι. Πολύ μεγάλη διαφορά στον αριθμό  των ανέργων υπάρχει μεταξύ αυτών που αναζητούν εργασία για λιγότερο από 12 μήνες και περισσότερο από το διάστημα αυτό. Χαρακτηριστικό είναι ότι όσο η διάρκεια της ανεργίας αυξάνεται, αυξανόμενος βαίνει και ο αριθμός των ανέργων.

Πίνακας 6: Άνεργοι (σε χιλιάδες) ηλικίας 15 ετών και άνω κατά διάρκεια χρόνου ανεργίας Α’  τρίμηνο 2012 – 2016
ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ          
Διάρκεια Χρόνου Ανεργίας Α΄       τρίμηνο        2012 Α΄       τρίμηνο        2013 Α΄       τρίμηνο        2014 Α΄       τρίμηνο        2015 Α΄       τρίμηνο        2016
ΣΥΝΟΛΟ 1,119,0 1.335,9 1.342,3 1.272,5 1.195,1
Τώρα θα αρχίσει να αναζητά εργασία ή θα αναλάβει εργασία στους επόμενους 3 μήνες 7,0 11,8 7,4 3,3 4,0
Λιγότερο από 1 μήνα 38,7 35,9 25,1 27,4 27,3
1 – 2  μήνες 129,9 103,1 78,7 77,4 74,7
3 – 5  μήνες 155,3 151,2 127,3 122,0 126,2
6 – 11 μήνες 177,3 184,2 145,2 132,0 123,0
12 μήνες και άνω 610,6 849,5 958,7 910,6 839,8
           
Ποσοστό (%) Νέων Ανέργων 24,3 23,4 23,0 23,2 21,1
Ποσοστό (%) Μακροχρόνια Ανέργων 54,6 63,6 71,4 71,6 70,3

 

1.3.    Στοιχεία σχετικά με την απασχόληση

1.3.1. Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας

Μελετώντας τα στοιχεία σχετικά με τους απασχολούμενους κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στον Πίνακα 7, ο κυρίαρχος κλάδος και τα πέντε χρόνια όπου παρουσιάζεται η έρευνα είναι αυτός του Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών. Οι αμέσως επόμενοι κλάδοι με τους περισσότερους απασχολούμενους, οι οποίοι είναι κοντά μεταξύ τους, είναι αυτός της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας και ο αντίστοιχος της Μεταποίησης όπου και εκεί σημειώθηκε μια μικρή μείωση από το πρώτο τρίμηνο του 2013. Αξιοσημείωτο είναι ότι στον κλάδο με τις Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, στον κλάδο της Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού αλλά και σε αυτόν των Τεχνών, της Διασκέδασης και της Ψυχαγωγίας σημειώθηκε αύξηση στον αριθμό των απασχολούμενων τα τελευταία χρόνια.

Όσον αφορά στο σύνολο των απασχολούμενων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας σε σύμπτυξη πρώτος με διαφορά είναι ο τριτογενής τομέας. Ακολουθεί  με τεράστια διαφορά ο δευτερογενής και ο πρωτογενής τομέας με τη διαφορά των δύο τελευταίων να μην είναι μεγάλη.

Πίνακας 7 : Απασχολούμενοι (σε χιλιάδες) ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Α’ τρίμηνο 2012 – 2016
ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ          
             
Α ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Α΄       τρίμηνο        2012 Α΄       τρίμηνο        2013 Α΄       τρίμηνο        2014 A΄       τρίμηνο        2015 Α΄       τρίμηνο        2016
  ΣΥΝΟΛΟ 3.837,9 3.504,2 3.483,7 3.504,4 3.603,3
  Α.  Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 488,9 475,4 479,6 476,3 445,3
  Β.  Ορυχεία και Λατομεία 11,6 10,0 10,3 10,5 13,3
  Γ.  Μεταποίηση 375,6 329,3 315,3 327,2 338,7
  Δ.  Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 25,5 28,7 28,7 26,4 27,8
  Ε.  Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 23,0 19,3 23,0 21,4 22,3
  ΣΤ. Κατασκευές 218,9 171,0 149,6 142,3 146,4
  Ζ.  Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 693,7 634,9 621,1 641,7 655,2
  Η.  Μεταφορά και αποθήκευση 189,5 175,2 175,6 167,6 180,2
  Θ.  Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης 258,2 236,3 248,9 276,5 303,0
  Ι.  Ενημέρωση και επικοινωνία 73,6 76,6 74,3 69,3 76,2
  Κ.  Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 118,6 103,5 104,1 85,2 92,9
  Λ.  Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 5,9 2,6 3,0 5,3 6,4
  Μ.  Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 221,8 198,6 193,3 197,3 210,1
  Ν.  Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 71,3 58,5 72,9 81,8 78,7
  Ξ.  Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 338,9 326,3 323,8 296,4 325,6
  Ο.  Εκπαίδευση 308,3 269,4 290,3 298,6 304,9
  Π.  Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας 233,5 219,6 206,5 212,2 213,9
  Ρ.  Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 42,5 43,0 44,2 45,3 47,8
  Σ.  Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 77,0 72,5 69,3 73,6 72,0
  Τ.  Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 59,6 52,3 48,7 47,7 41,9
  Υ.  Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 2,0 1,1 1,3 2,0 3,5
             
             
Β ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΜΠΤΥΞΗ Α΄       τρίμηνο        2012 Α΄       τρίμηνο        2013 Α΄       τρίμηνο        2014 Α΄       τρίμηνο        2015 Α΄       τρίμηνο        2016
   ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 480,8 475,4 479,6 476,3 445,3
   ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 641,1 558,3 527,0 527,8 548,6
   ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 2.663,1 2.470,4 2.477,1 2.500,3 2.612,4

1.3.2. Απασχολούμενοι κατά είδος απασχόλησης (πλήρη-μερική)

Όλο το διάστημα μεταξύ 2012 και 2016, το ποσοστό των εργαζόμενων με πλήρη απασχόληση κυμαίνεται γύρω στο 90% με 95%. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ποσοστό παραμένει πολύ υψηλό παρόλο που όλο και αυξάνεται η τάση για πιο ευέλικτες μορφές εργασίας με σκοπό τη μείωση του κόστους από την πλευρά των εργοδοτών. Από τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, ο μεγαλύτερος αριθμός συγκεντρώνεται σε αυτούς που εργάζονται μερικώς μόνο επειδή δεν κατάφεραν να βρουν πλήρη απασχόληση. Όπως δείχνουν τα στατιστικά στον Πίνακα 8, ο αριθμός των εργαζομένων που απλώς δεν ήταν δυνατό να βρουν πλήρη απασχόληση αυξάνεται μέχρι το 2015.

Πίνακας 8: Απασχολούμενοι (σε χιλιάδες) ηλικίας 15 ετών και άνω κατά είδος απασχόλησης (πλήρης-μερική) Α’ τρίμηνο 2012 – 2016
ΠΗΓΗ: EΛ. ΣΤΑΤ., ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ        
Ι.   ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ            
ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α΄       τρίμηνο        2012 Α΄       τρίμηνο        2013 Α΄       τρίμηνο        2014 Α΄       τρίμηνο        2015 Α΄       τρίμηνο        2016  
ΣΥΝΟΛΟ 3.785,0 3.504,2 3.483,7 3.504,4 3.606,3  
α) Πλήρης 3.508,2 3.196,3 3.163,5 3.153,5 3.254,6  
β) Μερική, επειδή 276,8 307,9 320,2 350,9 351,7  
   Φροντίζει μικρά παιδιά ή εξαρτώμενους ενήλικες 15,5 13,3 10,3 9,3 8,7  
   Παρακολουθεί μαθήματα ή εκπαιδεύεται 9,6 9,8 14,0 11,9 14,8  
   Έχει ασθένεια ή ανικανότητα 4,3 2,1 1,7 1,1 0,4  
   Δεν μπορούσε να βρει πλήρη απασχόληση 164,8 199,7 200,6 240,3 243,1  
   Άλλοι λόγοι 77,0 75,5 79,5 75,0 73,5  
   Δε δήλωσε το λόγο 5,7 7,4 14,0 13,3 11,1  
ΙΙ. ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΠΛΗΡΟΥΣ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ      
ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α΄       τρίμηνο        2012 Α΄       τρίμηνο        2013 Α΄       τρίμηνο        2014 Α΄       τρίμηνο       2015 Α΄       τρίμηνο        2016  
α) Πλήρης 92,7 91,2 90,8 90,0 90,2  
β) Μερική 7,3 8,8 9,2 10,0 9,8  

1.3.3. Απασχολούμενοι κατά θέση στο επάγγελμα

Στον τελευταίο πίνακα σε σχέση με την απασχόληση, βλέπουμε ότι κυριαρχεί ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται ως μισθωτοί (με μισθό ή ημερομίσθιο). Το πρώτο τρίμηνο του 2016, οι μισθωτοί αποτελούσαν το 65,7% του συνόλου των εργαζομένων. Αμέσως μετά ακολουθούν oι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό, οι οποίοι καταλαμβάνουν περίπου το 23% του συνόλου ενώ αρκετά μικρότερος είναι ο αριθμός των εργαζόμενων που είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό είτε βοηθούν στην οικογενειακή επιχείρηση.

Πίνακας 9: Απασχολούμενοι (σε χιλιάδες) ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά θέση στο επάγγελμα Α’ τρίμηνο 2012 – 2016
ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ        
ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ          
Θέση στο επάγγελμα Α΄       τρίμηνο        2012 Α΄       τρίμηνο        2013 Α΄       τρίμηνο        2014 Α΄       τρίμηνο        2015 Α΄       τρίμηνο        2016
ΣΥΝΟΛΟ 3.785,0 3.504,2 3.483,7 3.504,4 3.606,3
Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό 276,5 240,5 224,3 227,0 267,8
Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό 917,2 898,7 892,2 875,9 824,9
Μισθωτός (με μισθό ή ημερομίσθιο) 2.399,7 2.192,5 2.205,6 2.241,5 2.371,9
Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση 191,6 172,5 161,6 160,0 141,8

 

3.    Βιβλιογραφία

  • Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) statistics.gr

Σεπτέμβριος 08-09-2016

ΕΡΕΥΝΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Αθηνά Κόκλα, Φοιτήτρια  ΟΠΑ

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: