Τα νούμερα για την ανεργία στην Ελλάδα

1 Οκτ.

                                        Ανεργία…μια ακόμα ιδιότητα!!

 Το παρακάτω άρθρο παρουσιάζουμε με πολύ χαρά και περηφάνια διότι είναι πρωτότυπο και αποκλειστικά γραμμένο για τους Rebounders από την εξαιρετική πολιτική επιστήμονα Αγγελική Οικονόμου. Είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο για να εκτιμήσετε με πραγματικά στοιχεία την κατάσταση της ανεργίας στην Ελλάδα και για να πάρετε αποφάσεις για τις επόμενες επαγγελματικές σας επιλογές.

Ελλάδα 2013. Η χώρα, ως μέλος του διεθνούς συστήματος, βιώνει με τον δικό της τρόπο την παγκόσμια οικονομική κρίση. Οι αίτιες καθώς και οι μέθοδοι  αντιμετώπισης της ύφεσης πολλές και γνώστες, επαναδιατυπωμένες από έγκριτους οικονομολόγους, πολιτικούς επιστήμονες και σχεδιαστές δημόσιων πολιτικών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης επίσης γνωστές: μείωση ΑΕΠ, αύξηση δημοσίου χρέους, μείωση δημόσιων δαπανών, μείωση επενδύσεων, μείωση εισοδήματος, χειροτέρευση βιωτικού επιπέδου, κοινωνικές αναταραχές, ανεργία.

Δίχως να αγνοούνται οι λοιπές, οδυνηρές επιπτώσεις της κρίσης, επιχειρείται να αναλυθεί το φαινόμενο της ανεργίας δεδομένου ότι αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της χώρας. Στην συνέχεια της ανάλυσης θα εξετασθούν

 1. ορισμοί που σχετίζονται  με το φαινόμενο της ανεργίας, 2.
 2. στατιστικά στοιχεία όσο αφορά τα μεγέθη της ανά ηλικία, φύλο, μορφωτικό επίπεδο, επαγγελματικό κλάδο, γεωγραφική περιφέρεια, είδος απασχόλησης, τρόπους αναζήτησης εργασίας καθώς και
 3. επαγγελματικές επιλογές προς μίμηση και προς αποφυγή τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ορισμοί

Μιλώντας για ανεργία, αναφερόμαστε στο εργατικό δυναμικό (οικονομικά ενεργοί) δηλαδή το σύνολο των ατόμων 15 ετών και άνω τα οποία θέλουν και μπορούν να εργαστούν.

Το εργατικό δυναμικό αποτελείται από τους απασχολούμενους δηλαδή όσους όντως εργάζονται, αλλά και από τους ανέργους δηλαδή όσους θέλουν να εργαστούν αλλά δεν μπορούν να βρουν εργασία.

Κατά συνέπεια ως ποσοστό ανεργίας ορίζεται ο αριθμός των ανέργων προς το εργατικό δυναμικό.

Στον αντίποδα ορίζεται ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός, δηλαδή όσοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εργαστούν.

Επίσης, η ανεργία διακρίνεται σε είδη όπως για παράδειγμα η διαρθρωτική ανεργία όπου υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των ειδικοτήτων που ζητούνται με αυτές που προσφέρονται, η τεχνολογική ανεργία η οποία προκαλείται από αυτοματοποίηση της παραγωγής, η εποχική ανεργία η οποία προκαλείται από την ανάγκη κάλυψης θέσεων εργασίας μόνο για ορισμένο χρονικό διάστημα, η ανεργία τριβής όπου άτομα αναζητούν καλύτερη εργασία ή βρίσκονται στην διαδικασία να την βρουν.

Στατιστικά Στοιχεία

Γενικό ποσοστό ανεργίας

Για την κατανόηση των παραπάνω θεωρητικών εννοιών είναι απαραίτητη η μελέτη των αριθμητικών στοιχείων που προσφέρονται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Βάσει τελευταίων επικαιροποιημένων στοιχείων τον Απρίλιο του 2013 οι απασχολούμενοι ανέρχονται σε 3.636.042 άτομα, οι άνεργοι σε 1.337.621 άτομα (σύνολο εργατικού δυναμικού 4.973.663 άτομα) ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανέρχεται σε 3.337.051 άτομα.

Επομένως, το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται στο 26,9%,  αυξημένο σε σχέση με τον Απρίλιο του 2012 όπου βρισκόταν στο 21,3%.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας βαίνει αυξανόμενο ήδη από την απαρχή της οικονομικής κρίσης το 2008 ενώ οι πολιτικές αντιμετώπισης της ανεργίας από κρατικού φορείς φαίνεται να μην έχουν αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τον Απρίλιο του 2008 το ποσοστό ανεργίας βρισκόταν στο 7,8%  σε σχέση με τον Απρίλιο του 2013 όπου ανέρχεται στο 26,9% (Πίνακας 1).

Ανεργία σε σχέση με το φύλο

Εξετάζοντας, στην συνέχεια, επιμέρους παραμέτρους του ποσοστού ανεργίας σε σχέση με το φύλο παρατηρείται ότι διαχρονικά στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τους άνδρες. Ενδεικτικά τον Απρίλιο του 2013, το ποσοστό ανεργίας γυναικών ανερχόταν στο 30,5%, αρκετά πιο υψηλό σε σχέση με αυτό των ανδρών το οποίο βρισκόταν στο 24,2% (Πίνακας 2).

Ανεργία σε σχέση με την ηλικία

Επιπλέον, ερευνώντας την συσχέτιση ποσοστού ανεργίας και ηλικιακής ομάδας προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών πλήττεται διαχρονικά περισσότερο από την ανεργία με ποσοστό 57,5% τον Απρίλιο του 2013, 54,5% τον Απρίλιο του 2012, 43,5% τον Απρίλιο του 2011 και 31,2% τον Απρίλιο του 2010.

Ακολουθούν η ομάδα 25-34 ετών με ποσοστό 36%, η ομάδα 35-44 ετών με 23,4%, η ομάδα 45-54 ετών με 21,3%, η ομάδα 55-64 ετών με 16,3% και η ομάδα 65-74 ετών με 8,7% (Πίνακας 3).

Ανεργία σε σχέση με τις γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας

Άκρως ενδιαφέρουσα είναι και η μέτρηση του ποσοστού ανεργίας κατά Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία εστιάζει στα διαρθρωτικά προβλήματα της αγοράς εργασίας ανά γεωγραφική περιοχή της χώρας γεγονός που οδηγεί τόσο σε εσωτερική μετακίνηση πληθυσμού για ανεύρεση επαγγελματικών ευκαιριών όσο και σε μετανάστευση.

Πιο συγκεκριμένα, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας στο 30,2% και ακολουθούν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Μακεδονίας-Θράκης στο 29,4%, Αττικής στο 27,7%, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας στο 26,5%, Κρήτης στο 25,3%, Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίων Νήσων στο 23,8% και Αιγαίου στο 20% (Πίνακας 4).

Χρόνος αναζήτησης επαγγελματικών ευκαιριών από τους ανέργους

Ακόμα ένας σημαντικός παράγοντας προς εξέταση αποτελεί ο χρόνος αναζήτησης επαγγελματικών ευκαιριών από τους ανέργους. Η πολύτιμη βοήθεια της στατιστικής επιστήμης καταγράφει ότι σε σύνολο 1.355.200 ανέργων και των δυο φύλων, οι 888.700 χιλιάδες αναζητούν εργασία πάνω από 12 μήνες. Ακολουθούν 182.400 άνεργοι οι οποίοι αναζητούν εργασία σε διάστημα 6-11 μηνών, 143.900 σε διάστημα 3-5 μηνών, 92.900 σε διάστημα 1-2 μηνών, 35.200 σε διάστημα λιγότερο από ένα μήνα και 12.100 τώρα θα αρχίσουν να αναζητούν εργασία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, σ’όλες τις παραπάνω χρονικές κατηγορίες, οι περισσότεροι άνεργοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών. Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα αποτελούν οι ‘Νέοι’ από το σύνολο άνεργοι οι οποίοι ανέρχονται σε 309.100, από τους οποίους οι 102.500 ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών (Πίνακας 5).

Ανεργία σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης

Επιπροσθέτως, το επίπεδο εκπαίδευσης αποτελεί ένα επιμέρους κριτήριο βάσει του οποίου υλοποιείται η κατηγοριοποίηση των ανέργων καθώς προκύπτουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Ειδικότερα, σε σύνολο 1.355.200 ανέργων οι 518.900 άνεργοι έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης, φαινόμενο που παρατηρείται σ’ όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ακολουθούν 265.100 άνεργοι πτυχιούχοι ανωτέρων τεχνικών- επαγγελματικών σχολών, 203.000 με απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης, 179.200 έχουν τελειώσει την γ’ τάξη μέσης εκπαίδευσης, 153.800 πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, 22.900 έχουν μεταπτυχιακό τίτλο, 7.900 δεν πήγαν καθόλου σχολείο ενώ 4.400 δεν τελείωσαν την στοιχειώδη εκπαίδευση (Πίνακας 6).

Είδος των ενεργειών προς ανεύρεση εργασίας

Ακόμα, χρήσιμες πληροφορίες αποτελούν τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το είδος των ενεργειών προς ανεύρεση εργασίας συνολικά και ανά ηλικιακή ομάδα καθώς ο σωστός τρόπος αναζήτησης εργασίας αποτελεί το ήμισυ της προσπάθειας. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι άνεργοι 15-19 ετών είτε απευθύνθηκαν σε συγγενείς-φίλους-εργατικά σωματεία είτε απευθυνθήκαν σε εργοδότες. Ομοίως έπραξαν και οι λοιπές ηλικιακές ομάδες, αναφέροντας ότι στις ομάδες 30-44 και 45-64 ετών παρατηρούνται και υψηλά ποσοστά αναζήτησης εργασίας σε αγγελίες περιοδικών και εφημερίδων (Πίνακας 7).

 

Ανεργία ανα επαγγελματικούς κλάδους

Εξαιρετικά σημαντική είναι η αναφορά στους επαγγελματικούς κλάδους από τους οποίους προέρχονται οι άνεργοι δεδομένου ότι μέσω των στοιχείων αυτών εξάγονται συμπεράσματα για την οικονομική επίπτωση της κρίσης στους συγκεκριμένους κλάδους και κατά πόσο είναι κορεσμένοι με αποτέλεσμα να αποτελούν επαγγελματικές επιλογές προς αποφυγή. Με αριθμητικά δεδομένα, 189.000 άνεργοι προέρχονται από χονδρικό και λιανικό εμπόριο-επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, 147.300 από κατασκευές, 142.200 από δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης και 121.800 από τον κλάδο της μεταποίησης. Ειδικότερα, στις ομάδες 20-24 και 25-29 ετών οι περισσότεροι άνεργοι προέρχονται από δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, στην ομάδα 30-44 από χονδρικό και λιανικό εμπόριο-επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, στην ομάδα 45-64 ετών από κατασκευές όπως και στην ομάδα 65 και άνω (Πίνακας 8).

‘Νέοι’ άνεργοι

Ιδιαίτερη κατηγορία ανέργων η οποία αξίζει να εξεταστεί μεμονωμένα είναι οι ‘Νέοι’ άνεργοι οι οποίοι είναι απόρροια της κρίσης που βιώνει η χώρα. Το Ά τρίμηνο του 2013 οι ‘Νέοι’ άνεργοι ανέρχονται σε 309.100. Οι 122.800 από τους αυτούς έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης, οι 67.000 είναι πτυχιούχοι ανωτέρων τεχνικών-επαγγελματικών σχολών, 52.300 είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών. Με επιμέρους κατηγοριοποίηση ανά ηλικιακές ομάδες, 102.500 ανήκουν στην ομάδα 20-24 ετών οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης. Ακόμα, 89.900 ανήκουν στην ομάδα 25-29 ετών και οι περισσότεροι από τους οποίους είναι πτυχιούχοι ανωτέρων τεχνικών-επαγγελματικών σχολών. Τέλος, 68.200 ανήκουν στην ομάδα 30-44 ετών και οι περισσότεροι έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης (Πίνακας 9).

‘Εν δυνάμει’ άνεργοι δηλαδή  απασχολούμενοι που αναζητούν εργασία.

Ολοκληρώνοντας την έρευνα για τους ανέργους και τα μεγέθη που σχετίζονται με αυτούς, είναι χρήσιμο να εξεταστεί μια κατηγορία ‘εν δυνάμει’ ανέργων δηλαδή των απασχολούμενων που αναζητούν εργασία. Η εξέταση αυτής της επιμέρους κατηγορίας είναι βοηθητική διότι λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ ατόμων εντός και εκτός αγοράς εργασίας ώστε να υλοποιείται έγκυρη ανταλλαγή πληροφοριών και πρόληψη όπως π.χ. ο προσανατολισμός ανέργων σε μη κορεσμένους ή παθογόνους κλάδους εργασίας. Συγκεκριμένα, 152.600 απασχολούμενοι συνολικά αναζητούν εργασία κυρίως είτε γιατί υπάρχει κίνδυνος να χάσουν την δουλεία που έχουν, είτε γιατί θέλουν μια εργασία με περισσότερες ώρες από την τωρινή, είτε γιατί θέλουν να εργαστούν περισσότερες ώρες και ζητούν μια επιπρόσθετη εργασία, είτε γιατί επιθυμούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ακόμα, οι περισσότεροι απασχολούμενοι που αναζητούν εργασία προέρχονται κυρίως από τον κλάδο των κατασκευών, τον κλάδο γεωργίας-αλιείας-δασοκομίας και τον κλάδο χονδρικού-λιανικού εμπορίου, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Πίνακας 10).

 

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, οι παθογένειες της ελληνικής οικονομίας όπως η ελλιπής λειτουργία του ανταγωνισμού, ο μεγάλος δημόσιος τομέας, ο ρόλος των συνδικάτων, η παραοικονομία, το υψηλό δημόσιο χρέος, οι ανελαστικές καταναλωτικές δαπάνες του δημοσίου, το δημογραφικό-ασφαλιστικό πρόβλημα, οι ανελαστικότητες της αγοράς εργασίας κ.α. εξειδικεύουν τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης καθώς και την ένταση και έκταση αυτών. Ως αποτέλεσμα, οι προσπάθειες πάταξης της ανεργίας σε εθνικό επίπεδο όπως η δημιουργία άμεσων επενδύσεων για νέες θέσεις εργασίας, η μείωση της γραφειοκρατίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τα προγράμματα κατάρτισης μέσω ΟΑΕΔ, η καλύτερη ενημέρωση για ανέργους που αναζητούν εργασία, οι προσπάθειες περιορισμού της αδήλωτης εργασίας, η ενίσχυση της ευέλικτης απασχόλησης κ.α. δεν έχουν πάντοτε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για τον λόγο αυτό αρκετοί άνεργοι ή ‘εν δυνάμει’ άνεργοι αποφασίζουν να μεταναστεύσουν σε χώρες του εξωτερικού για την αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών υπό καλύτερες συνθήκες. (βλέπε στο σχετικό άρθρο)

Συνοψίζοντας, η σημαντική αύξηση του ποσοστού ανεργίας ως μια εκ των συνεπειών της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη της χώρας και για τον λόγο αυτό χρίζει άμεσης αντιμετώπισης.

Το κράτος: 

Για την αποτελεσματική  επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός από το κράτος πολιτικών για την μείωση του ποσοστού ανεργίας όπως για παράδειγμα

 1. η μείωση της γραφειοκρατίας και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την δημιουργία νέων επενδύσεων και επιχειρήσεων με στόχο την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
 2. η δημιουργία άμεσου δικτύου πληροφόρησης για κενές θέσεις εργασίας,
 3. η παροχή κατάρτισης και ενίσχυσης των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων κ.α.

Εσείς:

Εκτός, όμως, από την βοηθητική παρουσία του κράτους θα πρέπει ο κάθε άνεργος ή απασχολούμενος που αναζητά επαγγελματική πορεία να δρα ξεχωριστά για την επίλυση του προβλήματος. Τέτοιες δράσεις μπορεί να αφορούν

 1. πολύπλευρη ενημέρωση για ευκαιρίες απασχόλησης από άτομα και πηγές εντός ή εκτός αγοράς εργασίας,
 2. κατασκευή βιογραφικού σημειώματος προβάλλοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα για το οποίο τελικά θα κληθεί σε συνέντευξη και
 3. συνεχή προσωπική καθώς και  επαγγελματική ανάπτυξη ώστε η ανεργία να αποτελεί, όχι τέλμα, αλλά μια ξεχωριστή ιδιότητα με τις δικές της χρήσιμες εμπειρίες για όσο χρονικό διάστημα αυτή διαρκέσει.

Αγγελική Οικονόμου

Πολιτική Επιστήμων, Διεθνολόγος, αριστούχος απόφοιτος του ΟΠΑ

 

ΠΗΓΕΣ

 

 • $  Εισαγωγή στη Οικονομική, David Begg, εκδόσεις Κριτική 2006
 1. $  Δικτυακή πύλη Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας – www.statistics.gr
 2. $  Δικτυακή πύλη Ευρωπαϊκής Ένωσης- http://europa.eu
 3. $  Δικτυακή πύλη Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας- http://eurostat.ec
 4. $  Δικτυακή πύλη Υπουργείου Εξωτερικών- www.mfa.gr
 5. $  Δικτυακή πύλη Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας- www.ilo.org
 6. $  Δικτυακή πύλη Παγκόσμιου Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και   Ανάπτυξη- www.oecd.org

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1. Απασχολούμενοι, Άνεργοι, Οικονομικά μη ενεργοί και ποσοστό ανεργίας

                                                        Απρίλιος
  2008 2009 2010 2011 2012 2013
Απασχολούμενοι 4.551.846 4.497.745 4.406.064 4.145.220 3.795.97 3.636.042
Άνεργοι 386.531 448.867 591.971 802.506 1.142.875 1.337.621
Οικονομικά μη ενεργοί 3.392.289 3.356.519 3.300.733 3.348.017 3.360.822 3.337.051
Ποσοστό ανεργίας 7,8 9,1 11,8 16,2 23,1 26,9

 

Πίνακας 2. Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο

                                                       Απρίλιος
  2008 2009 2010 2011 2012 2013
Άνδρες 5 6,5 9,2 13,6 20,5 24,2
Γυναίκες 11,9 12,7 15,4 19,8 26,7 30,5
Σύνολο 7,8 9,1 11,8 16,2 23,1 26,9

Πίνακας 3. Ποσοστό ανεργίας κατά ομάδες ηλικιών

                                                        Απρίλιος
  2008 2009 2010 2011 2012 2013
15-24 23,3 25,4 31,2 43,5 51,5 57,5
25-34 11,4 11,7 15 22,8 30,4 36
35-44 5,8 7,2 10 13,2 19,7 23,4
45-54 4,1 5,9 8 11 17,2 21,3
55-64 3,2 4,5 6,2 7,7 12,9 16,3
65-74 0,5 0,6 0,9 2,2 4,7 8,7
Σύνολο 7,8 9,1 11,8 16,2 23,1 26,9

 

Πίνακας 4. Ποσοστό ανεργίας κατά Αποκεντρωμένη Διοίκηση

                                                    Απρίλιος 2013
Μακεδονίας-Θράκης 29,4
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 30,2
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 26,5
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων 23,8
Αττικής 27,7
Αιγαίου 20
Κρήτης 25,3

Πίνακας 5. Άνεργοι 15 ετών και άνω κατά ομάδες ηλικιών, διάρκεια ανεργίας και φύλο/ Σε χιλιάδες

Ομάδες ηλικιών και φύλο Σύνολο Τώρα θα           αρχίσουν να         αναζητούν            εργασία λιγότερο           από ένα            μήνα μήνες                          1 – 2 μήνες                        3 – 5 μήνες                       6 – 11 12 μήνες                   και άνω Από το        σύνολο,          «Νέοι»
Και των δύο φύλων   12,1 35,2 92,9 143,9 182,4 888,7 309,1

 

 Πίνακας 6. Άνεργοι 15 ετών και άνω κατά ομάδες ηλικιών, φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης/Σε χιλιάδες

Επίπεδο εκπαίδευσης και φύλο Σύνολο ετών           15 – 19 ετών          20 – 24 ετών          25 – 29 ετών          30 – 44 ετών          45 – 64 65 ετών        και άνω
  Και των δύο φύλων 1.355,2 29,4 154,5 236,2 575,2 355,7 4,2
Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο 22,9 0,5 7,3 11,3 4
Πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών 153,8 16,3 45,5 63,3 28,1 0,5
Πτυχιούχοι ανωτέρων τεχνικών-επαγγελματικών σχολών 265,1 0,9 41,2 69,1 116,8 37,1
Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης 518,9 18,9 74,1 78,5 224,3 122 1,1
Έχουν τελειώσει την γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης 179,2 5 12,6 18,9 87,9 54,5 0,3
Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης 203 4 9,1 16,1 66,4 105,4 2
Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση 4,4 0,3 0,1 1,2 2,5 0,3
Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο 0,6 0,4 0,7 4,1 2 0,1

 

Ομάδες ηλικιών και φύλο Περιμένουν        τα αποτε-   λέσματα αίτησης για πρόσληψη     σε εργασία Περιμένουν ειδοποίηση από δημόσιο γραφείο ευρέσεως εργασίας Περιμένουν αποτελέσματα διαγωνισμού για δημόσια υπηρεσία Ήρθαν                         σε επαφή            με δημόσιο γραφείο ευρέσεως εργασίας Ήρθαν                         σε επαφή            με ιδιωτικό γραφείο ευρέσεως εργασίας Απευθύν-   θηκαν σε εργοδότες Απευθύν-     θηκαν σε       συγγενείς, φίλους, εργατικά σωματεία Έγραψαν ή    απάντησαν           σε αγγελίες εφημερίδων κλπ. Έψαξαν          σε αγγελίες εφημερίδων      ή περιοδικών   κλπ. Έδωσαν εξετάσεις, συνέντευξη-test ‘Έψαξαν            να αγορά-        σουν ή να νοικιάσουν               ακίνητο, εξοπλισμό ‘Έκαναν            ενέργειες       για τις απαραίτητες άδειες για οικονoμικούς πόρους
Σύνολο 233,4 365,3 41,2 868,8 93,7 1.216,9 1.274,5 581,5 1.086,2 285,9 14,1 19,6
15-19 5,5 5 0,1 12,7 0,9 25,5 29 10,7 22,8 4,7 0 0,6
20-24 25 38,5 3,7 90,9 8,6 138,5 145,8 65,1 128,2 35,8 0,9 2,1
25-29 44,5 59,7 9,6 153,1 19 211,9 218,5 112,2 195,5 66,3 1,3 1,6
30-44 107,5 165,2 15,9 387,7 43 51,9,5 543,8 254,7 469,6 128,3 6 6
45-64 50,3 96,4 12 222,9 22,2 317,4 333,5 137,6 267,1 50,4 5,9 9,3
65 και ανω 0,6 0,5 0 1,5 0,1 4,1 3,9 1,1 3,1 0,3 0 0

Πίνακας 7. Άνεργοι 15 ετών και άνω κατά ηλικία, φύλο και είδος ενεργειών

 

Πίνακας 8. Άνεργοι 15 ετών και άνω που είχαν εργαστεί στο παρελθόν/Σε χιλιάδες

κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας Σύνολο ετών           15 – 19 ετών          20 – 24 ετών          25 – 29 ετών          30 – 44 ετών          45 – 64 65 ετών            και άνω
  Και των δύο φύλων 1.046,1 2,7 52 146,4 507 334,2 3,9
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 18,8 0,2 2 2,8 7,4 6,4 0,1
Ορυχεία και λατομεία 3,6 0,4 0,2 2,2 0,8
Μεταποίηση 121,8 0,5 3,7 13,1 55,7 48,4 0,5
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 6,1 0,4 0,9 3,4 1,4
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση απόβλητων 13,6 0,6 0,8 6,2 6,1
Κατασκευές 147,3 0,5 5,2 17,2 59,8 63,2 1,3
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. 189 0,7 11,2 24,9 96,9 55 0,4
Μεταφορά και αποθήκευση 48,3 1,2 7,6 24,8 14,4 0,3
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης 142,2 0,5 13,6 26,7 67,3 33,8 0,4
Ενημέρωση και επικοινωνία 21,5 0,6 3,7 11,8 5,4
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 14,5 0,2 2,8 7,4 3,9 0,2
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 0,7 0,6 0,1
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 36,7 0,1 1,6 3,8 24,1 7,1
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 30,6 0,9 4 16,2 6,4 0,1
Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 56,6 2,9 10 27,7 15,9 0,1
Εκπαίδευση 34,9 0,1 1 6,8 20,6 6,4
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέριμνα 31,6 1,2 8,2 14,8 7,3
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 17,4 0,1 2,1 3,4 8,6 3,1
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 17,3 2,4 4,6 7,2 3,1
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 17,8 0,9 1,8 8,1 7

 

Πίνακας 9. «Νέοι» άνεργοι 15 ετών και άνω κατά ηλικία, φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης/Σε χιλιάδες

Επίπεδο εκπαίδευσης και φύλο Σύνολο ετών           15 – 19 ετών          20 – 24 ετών          25 – 29 ετών          30 – 44 ετών          45 – 64 65 ετών        και άνω
Και των δύο φύλων 309,1 26,7 102,5 89,9 68,2 21,5
Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο 6,8 4,8 1,8 0,2 0,2
Πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών 52,3 13,9 25,6 11,3 1,3
Πτυχιούχοι ανωτέρων τεχνικών-επαγγελματικών σχολών 67 0,9 26,8 26,1 12,2 1,1
Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης 122,8 17,5 49,8 23,9 24,1 7,5
Έχουν τελειώσει την γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης 27,8 4,3 6,2 4,6 9,6 3
Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης 29,3 3,3 5,2 4,4 8 8,4
Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση 0,5 0,3 0,1 0,1
Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο 2,5 0,6 0,3 0,3 1,1 0,1

 

Πίνακας 10. Απασχολούμενοι 15 ετών και άνω που ζητούν εργασία/Σε χιλιάδες

Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας της εργασίας που έχουν και φύλο Σύνολο Υπάρχει    κίνδυνος να χάσουν αυτή                   που έχουν Η εργασία         που έχουν       είναι           μεταβατική Η τωρινή             εργασία                     δεν είναι                  ανάλογη των                    προσόντων τους Θέλουν να             εργαστούν                   περισσότερες                        ώρες και              ζητούν μια επιπρόσθετη                  εργασία Θέλουν μια            εργασία με            περισσότερες              ώρες απο            την τωρινή Επιθυμούν καλύτερες συνθήκες εργασίας Άλλοι              λόγοι ή δεν καθόρισαν            το λόγο
Και των δύο φύλων 152,6 33,1 10 6,7 24,7 29,7 24,6 23,7
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 23,3 1,6 1,5 1,3 4,2 3 7,5 4,2
Ορυχεία και λατομεία
Μεταποίηση 12,6 3,3 0,5 0,5 2,1 2,8 0,3 3,1
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 0,2 0,1 0,2
Κατασκευές 28,6 10,1 2,1 0,8 4,2 4,9 1,4 5,4
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 0,8 0,3 0,1 0,4
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 21,3 3,5 1 1,2 3,4 4,2 5,1 3,5
Μεταφορά και αποθήκευση 5 2,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης 16,1 3,6 1 1,5 1,9 3,5 3,2 1,4
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 1,2 0,7 0,3 0,3
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 8,2 2,4 0,5 0,1 1 0,7 3 0,5
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 3,4 0,3 0,2 1,7 0,3 0,4 0,4
Δημόσια διοίκηση και άμυνα. υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 3,4 0,9 0,8 0,7 0,3 0,8
Εκπαίδευση 7,3 0,7 0,9 0,2 2,1 2,5 0,4 0,5
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 4,9 2,3 0,1 1,4 0,7 0,4
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 1,6 0,4 0,3 0,9
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 2,1 0,3 0,2 0,3 0,8 0,5
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 8,9 1 2,1 3,7 0,9 1,1

 

 

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: