Προγράμματα απασχόλησης υποψηφίων, επιδότησης εργοδοτών και επιχειρηματικότητας απο ΟΑΕΔ, ΥΠ. Παιδείας, Εργασίας, Ανάπτυξης

15 Μάι.

Άμεση προτεραιότητα πολλών Rebounders είναι η εξεύρεση εργασίας. Για το σκοπό αυτό, σας διευκολύνουμε στην έρευνά σας, προσφέροντάς σας έναν εύληπτο και συνοπτικό συνάμα οδηγό με τα προγράμματα απασχόλησης που προσφέρουν διαφορετικοί φορείς, όπως το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τέλος ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Πιο συγκεκριμένα και αναλυτικά:

Οι δράσεις του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αφορούν στα ακόλουθα προγράμματα:

επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών (πληροφορίες: www.esfhellas.gr, www.epanad.gov.gr). Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για κατάρτιση έως 100 ώρες σε συνδυασμό με εκπαιδευτικό mentoring,  πρακτική άσκηση 5 μηνών και τέλος επιχορήγηση των επιχειρήσεων για τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας. Δικαιούχοι είναι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ έως 29 ετών, καθώς επίσης και απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης με το ίδιο όριο ηλικίας που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Αν μια επιχείρηση θέλει να θεωρηθεί πάροχος κατάρτισης για διδασκαλία ανέργων διάρκειας 80 ωρών, πρέπει να διαθέτει άδεια κέντρου δια βίου μάθησης (δικαιούται κατ’αρχάς 1100 ευρώ). Σε περίπτωση που θέλει μια επιχείρηση να προσφέρει πρακτική άσκηση σε άνεργο για 5 μήνες, δεν παίρνει χρήματα για το διάστημα αυτό δεδομένου ότι ο καταρτισθείς άνεργος προσφέρει δωρεάν εργασία. Μετά τους 5 μήνες εφόσον ο άνεργος προσληφθεί, η επιχείρηση δικαιούται επιχορήγηση εργοδοτικών εισφορών.

Τέτοια προγράμματα προσφέρουν τα http://www.kariera.gr, http://www.skywalker.gr, http://www.icap.gr και άλλα ΚΕΚ, επισκεφθείτε τα site τους για πληροφορίες.

προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών (πληροφορίες: www.esfhellas.gr, www.epanad.gov.gr). Αφορά ανέργους έως 35 ετών και περιλαμβάνει χρηματοδοτική ενίσχυση για τη δημιουργία επιχειρήσεων που ενσωματώνουν στοιχεία καινοτομίας και συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) των νέων επιχειρηματιών.

επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο (πληροφορίες: www.esfhellas.gr, www.epanad.gov.gr). Αφορά ανέργους έως 35 ετών, περιλαμβάνει συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, έναρξης και διαχείρισης αγροτικής μονάδας, συμβουλευτική σχετικά με την προετοιμασία και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, ενημέρωση για πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, και τέλος υποβοήθηση επενδυτικής δραστηριότητας.

εθνικό δίκτυο άμεσης κοινωνικής παρέμβασης (πληροφορίες: www.koinoniasos.gr, www.epanad.gov.gr). Το δίκτυο έχει ως αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε άστεγους και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, ή απειλούνται από φτώχεια και αφορά ανέργους έως 30 ετών που θα στελεχώσουν τις νέες ή και υφιστάμενες κοινωνικές δομές (κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, δημοτικούς λαχανόκηπους, υπνωτήρια, κλπ).

προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους (πληροφορίες: www.ep.culture.gr, www.epanad.gov.gr). Αφορά ανέργους έως 30 ετών εγγεγραμμένους στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ και στόχο έχει την απασχόλησή τους σε συγχρηματοδοτούμενα έργα κατασκευής, ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδομών, καθώς και σε υπηρεσίες φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων.

πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ (πληροφορίες: www.esfhellas.gr, www.epanad.gov.gr). Αφορά ανέργους έως 35 ετών οι οποίοι είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού Ελληνικών ΑΕΙ-ΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου  σχολών της αλλοδαπής.

πιλοτική δράση για την υποστήριξη νέων για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (πληροφορίες: www.epanad.gov.gr, www.kekko.gr). Κύρια χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Επιχείρησης είναι η παραγωγή αγαθών και η παροχή υπηρεσιών κοινωνικού/προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες (ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, ανάπηροι, χρόνια πάσχοντες), όπως φανερώνει το όνομά της. Για το σκοπό αυτό δίνει έμφαση στην αύξηση της απασχόλησης στις ευπαθείς μονάδες πληθυσμού (ανάπηρους, οροθετικούς, εξαρτημένους/απεξαρτημένους από ουσίες, ανήλικους παραβάτες, φυλακισμένους/αποφυλακισμένους). Το πρόγραμμα αφορά ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, που θα απασχολούνται ως εργαζόμενοι στις ΚοινΣΕπ και περιλαμβάνει πληροφόρηση, coaching, mentoring στους υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες, εκπαίδευση στην Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και τέλος εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου.

-υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης (πληροφορίες: www.epanad.gov.gr, www.gsrt.gr). Αφορά ανέργους ερευνητές και τεχνικό προσωπικό-απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ηλικίας έως 35 ετών. Περιλαμβάνει απασχόληση για ερευνητικές δραστηριότητες σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, διάρκειας 18 έως 36 μηνών.

Στη συνέχεια, σειρά έχουν οι δράσεις του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αυτές αφορούν στα ακόλουθα προγράμματα:

πρακτική άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φοιτητών ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ δημοσίου ή ιδωτικού τομέα (πληροφορίες: σε όλα τα γραφεία πρακτικής άσκησης των Πανεπιστημίων της χώρας -εκτός του ΕΑΠ/Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου- και των ΤΕΙ. Για τα ΙΕΚ βλ. www.gsae.edu.gr)), με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών στην προσπάθειά τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και επαγγελματικών δεξιοτήτων σχετικών με το αντικείμενο των σπουδών τους.

– πρακτική άσκηση μαθητών-σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ (πληροφορίες: www.oaed.gr), η οποία έχει στόχο την εξοικείωσή τους με το εργασιακό περιβάλλον και την προσαρμογή των γνώσεών τους στην παραγωγική διαδικασία.

πρακτική άσκηση των πρωτοετών σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Για πληροφορίες βλ. www.yen.gr.

πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης, διάρκειας 4-6 μηνών, σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους. Για πληροφορίες βλ. www.mathiteia4u.gov.gr, helpdesk@mathiteia4u.gov.gr.

γραφεία διασύνδεσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ). Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στα γραφεία διασύνδεσης όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας. Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στη σύνδεση της πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής αντίστοιχα εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

μονάδες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), οι οποίες και υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Σκοπός είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (π.χ μαθήματα καινοτομίας, επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς, συμβουλευτική καθοδήγηση σε φοιτητές) για την ανάπτυξη επιχειρηματικών γνώσεων και σχετικής κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό.

Περνάμε τώρα στις δράσεις του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες αφορούν στα ακόλουθα δύο προγράμματα:

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων (πληροφορίες: www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr). Aφορά ανέργους ηλικίας 18-35 ετών που είναι εγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. Παρέχει επιχορήγηση για την ίδρυση νέας επιχείρησης.

ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της απασχόλησης γυναικών μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (πληροφορίες: www.epeaa.gr, www.efepae.gr, www.antagonistikotita.gr). Αφορά άνεργες γυναίκες ηλικίας 18-35 ετών που έχουν κάνει εγγραφή στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσες είναι πολύτεκνες, έχουν απολυθεί στο χρονικό διάστημα από το έτος 2010 έως 2012 ή είναι ΑμΕΑ.

Τέλος, θα αναφερθούμε με συντομία σε εκείνες τις δράσεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) που αφορούν προγράμματα τα οποία δίνουν επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη-ανεξαρτήτως της ηλικίας του υποψήφιου εργαζόμενου στην επιχείρηση. Ειδικότερα:

-πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι.-ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ). Αφορά φοιτητές και φοιτήτριες των Α.Τ.Ε.Ι.-ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), οι οποίοι πρέπει να διεκπεραιώσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση, απαραίτητη για την απόκτηση του πτυχίου τους. Η επιχορήγηση που λαμβάνει ο επιχειρηματίας ανέρχεται στο 50% επί της αποζημίωσης που καταβάλει ο εργοδότης στον ασκούμενο, η οποία με τη σειρά της φτάνει το 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Πληροφορίες  στο  site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr .

ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων. Εδώ η επιχορήγηση αφορά μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Βάση υπολογισμού θεωρούνται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στο ύψος του κατώτατου βασικού μισθού όπως ορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Πληροφορίες  στο  site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr .

πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην κοινωνία».  Εδώ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν ανέργους σε νέες θέσεις εργασίας. Όπως αναφέρεται στο site του ΟΑΕΔ, «η επιταγή επανένταξης αποτυπώνει τη μετατροπή της επιδότησης ανεργίας για τους ανέργους που τη δικαιούνται σε επιχορήγηση της απασχόλησής τους». Πληροφορίες  στο  site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr .

-ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης των εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300 ανέργων ατόμων με αναπηρίες, απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών ατόμων με παραβατική συμπεριφορά, νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για ΑμΕΑ. Απευθύνεται κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα. Στόχος είναι να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας βάσει της επιχορήγησης μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στο σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300 ατόμων (2.200 με καθεστώς πλήρους και οι 100 με καθεστώς μερικής απασχόλησης) που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Πληροφορίες  στο  site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr .

-διετές πρόγραμμα με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών ανέργων γενικώς: Επιχορηγεί περίπου με 260 ευρώ το μήνα τις εισφορές στο ΙΚΑ του ανέργου για τον πρώτο χρόνο και με περίπου 195 ευρώ το μήνα το δεύτερο χρόνο (ή 260 ευρώ το μήνα για ειδικές κατηγορίες). Απαιτεί διατήρηση του εργαζομένου για 24 επιδοτούμενους μήνες και 12 επιπλέον υποχρεωτικά, πλην οικειοθελούς αποχώρησης. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση προσλαμβάνει νέο αντικαταστάτη μέσω του ΟΑΕΔ έως και τη λήξη των 36 μηνών για να μην αναγκαστεί να επιστρέψει την επιχορήγηση.

πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ έως 35 ετών: Επιδοτεί με 20 ευρώ την ημέρα αν ο άνεργος είναι μέχρι 24 ετών και 25 ευρώ αν είναι άνω των 24 κατά την ημερομηνία πρόσληψης. Απαιτεί διατήρηση του εργαζομένου για 24 επιδοτούμενους μήνες και 3 επιπλέον υποχρεωτικά, πλην οικειοθελούς αποχώρησης. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση προσλαμβάνει νέο αντικαταστάτη μέσω του ΟΑΕΔ έως τη λήξη των 27 μηνών για να μην αναγκαστεί να επιστρέψει την επιχορήγηση.

-παροχή 10.000 ευρώ σε 7.000 ανέργους έως 35 ετών για στήσιμο επιχείρησης (αναμένεται οριστικοποίηση): Ως τομείς επιχειρηματικής δράσης προτείνονται οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, τα συστήματα ολικής διαχείρισης απορριμάτων, η ανακύκλωση, προιόντα φιλικά προς το περιβάλλον, η ενσωμάτωση πράσινων τεχνολογιών στην παραγωγή-παροχή υπηρεσιών, προιόντα βιοτεχνολογίας, οι τεχνολογίες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, προιόντα για την προστασία του περιβάλλοντος, η εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής, η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές, η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης, η εξ αποστάσεως συντήρηση λογισμικού και παροχή συμβουλών, οι εφαρμογές τηλεματικής κ.ο.κ. Οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν σε ισχύ δελτίο ανεργίας και να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: